‹ Retour aux actualités

Séance d’information pour les offices sociaux (19/04/2022)

22.04.2022

LU – Den 19/04/2022, ass eng Informatiounsstonn iwwert de SICS fir d’Offices sociaux organiséiert ginn. Wat bedeit de Begrëff « Iwwerschëldung », wat sinn déi Haaptausléiser, wéini gëtt eng Persoun an de SICS orientéiert, wat sinn d’Missiounen vum Service, … Des Themen an nach vill méi goufe wärend der Informatiounsstonn ugeschwat. Zum Schluss huet dann och nach en flotten Austausch konnte stattfannen.
En grousse Merci un all d’Offices sociaux wou un dëser Informatiounsstonn deelgeholl hunn.

FR – Le 19/04/2022, une séance d’information sur le SICS a été organisée pour les offices sociaux. Qu’est-ce qu’on entend par « surendettement », quels sont les principaux facteurs déclencheurs, quand est-ce qu’une personne est orientée vers le service, quelles sont les missions du service, … Ces sujets, et plus encore, ont été abordés lors de la séance d’information. À la fin, un bel échange a pu avoir lieu.
Nous remercions tous les offices sociaux qui ont participé à cette séance d’information.